חפש

נוהל מבחני הרישוי

 

המבחנים
תלמיד אשר סיים את תכנית הקורס ועמד בדרישותיו, יהיה זכאי להיבחן על מנת לקבל רישיון מורה דרך מוסמך.
מועד המבחן נקבע פעמיים בשנה כחצי שנה מראש. הממונה ישלח הודעה בדבר המועדים ובדבר מקום המבחן לכל המוסדות הנוגעים בדבר.
המבחן יכלול 2 חלקים – בכתב ובעל פה – ויתקיים במתכונת שעליה יחליט הממונה.
במהלך המבחן יופרדו בעלי לקויות למידה ושאר הנבחנים שברשותם אישור לתוספת זמן.
התלמידים בעלי הלקות שקיבלו אישורים מיוחדים ממוסדות מוכרים, יזכו להקלות בהתאם לאישורים אותם יציגו מבעוד מועד לאחראי במשרד, כדי שיקבע את זכאותם לתוספת זמן או למבחן בעל פה.
הממונה ידאג להתאמת תנאי המבחן לבעלי הלקויות.
משרד התיירות יגבש צוות של בודקי מבחנים בכתב וצוות של בודקי מבחנים בעל פה.
 
• המבחן בכתב
הממונה במשרד ימנה לצורך חיבור המבחן בכתב צוות המורכב ממורי דרך מקצועיים וממומחים בתחומי ידע שונים.
המבחן יכלול 50 שאלות אמריקניות ושאלה פתוחה אחת.
המבחן יעבור עריכה מקצועית ולשונית.
במידת הצורך יתורגמו המבחן האמריקני והשאלה הפתוחה לאנגלית או/ו לערבית.
הממונה במשרד יבחר את בודקי המבחנים ויכשירם לעניין זה.
 
תוצאות המבחן בכתב
תוצאות המבחן בכתב יועברו לרכזי הקורסים כחודש עד 6 שבועות לאחר המבחן.
נבחן אשר קיבל ציון 65 ומעלה (ציון עובר) יהיה זכאי לגשת למבחן בעל פה.
מבחנו של נבחן אשר ציונו 65-55 יועבר לבדיקה חוזרת אצל בודק אחר.
א. במקרים שבהם הציון בבדיקה החוזרת גבוה יותר ב-10 נקודות ומטה – הציון התקף יהיה הגבוה יותר.
ב. במקרים שבהם הציון בבדיקה החוזרת גבוה ביותר מ-10 נקודות – יועבר המבחן לידי בורר אשר יקבע את הציון הסופי.
ג. במקרים שבהם קיבל הנבחן ציון נמוך מ - 55 לא תהיה בדיקה נוספת.
• המבחן בעל פה
 בחלקו הראשון של המבחן יציג הנבחן מסלול שאותו בחר מתוך רשימה. לאחר מכן ייבחן הנבחן במשך כ-15-7 דקות על המסלול והאתר שבחר וישיב על שאלות הבוחנים בנושא.
בחלקו השני של המבחן יישאל הנבחן שאלות ידע כללי. משך המבחן יהיה עד 30 דקות.
במקרים חריגים שבהם הנבחן מתקשה להיבחן בשפה העברית, יוזמן מתורגמן לשפת אמו של הנבחן, וזאת לפי שיקול דעתו של הממונה על המבחנים במשרד.
 
תוצאות המבחן
תוצאות המבחן בעל פה יועברו לרכזי הקורסים בסוף יום המבחן.
נבחן אשר נכשל רק במבחן בעל פה (דהיינו קיבל מעל 65 במבחן בכתב) יהיה רשאי להיבחן במועד הבא רק על המבחן בעל פה.
 
• ערעור על תוצאות המבחנים
תלמיד המבקש לערער על תוצאות מבחן יעשה זאת באמצעות רכז הקורס בלבד.
הממונה על המבחנים היא הסמכות המקצועית אליה יגיש הרכז את הערעור, באגף הכשרה מקצועית במשרד.  הערעור ידון בפורום של הממונה עם נציג המחלקה המשפטית ומנהל האגף להכשרה מקצועית בתיירות. החלטתם תהא סופית ותחייב את משרד התיירות לכל דבר ועניין.
הועדה תוכל להעביר את המבחן לבדיקה חוזרת של הרכז.
רכז הקורס יבדוק את המבחן באופן זהה לבדיקת הבוחנים ויעביר לממונה במשרד את בדיקתו.
פניות טלפוניות / בע"פ לא תיענינה.
עם סיום בדיקת הערעור על ידי הממונה, תישלח ההחלטה לרכז הקורס, וזה יעבירה לתלמיד המערער.
כל הערעורים על תוצאות המבחנים הן בכתב והן בע"פ , יוגשו בכתב בלבד והמענה להם יינתן בכתב בלבד כולל העתק ותיעוד לכל הגורמים הרלוונטיים.
פניה של תלמיד ע"י עו"ד תועבר לטיפול המחלקה המשפטית אשר תגיב לפניה באמצעות פניה למיופה הכוח בלבד וזאת בכתב בלבד, עם העתק לרשות המוסמכת.
גיליונות ההערכה יהיו גלויים לתלמיד, הצגתם בפניו תהא בכפוף לחוק חופש המידע ותותנה בתשלום אגרה תוך הקפדה על אנונימיות זהות הבוחנים.
מועמד אשר עבר בהצלחה את המבחנים הנ"ל, יהיה זכאי לקבלת רישיון מורי דרך בהתאם לתנאים.
מועמד שנרשם למבחן ולא הגיע ולא הודיע על כך מראש, לא יוכל לגשת למועד הקרוב אלא יאלץ להמתין שנה.
מועמד אשר לא עבר בהצלחה את המבחנים הנ"ל יהיה רשאי לגשת למבחן חוזר כעבור תקופה של חצי שנה.

 

מבחנים משנים קודמות:
להורדת קובץ מבחן רישוי - קורס מורי דרך נובמבר 2006 לחצו כאן (Word 156kb)
להורדת קובץ מבחן רישוי - קורס מורי דרך מאי 2007 לחצו כאן (Word 154kb)


 

 Video

 
 

 ללא כותרת

 
מורי דרך