חפש

ביקורת ותלונות

המחלקה מבצעת ביקורות יזומות בשירותי התיירות וביקורות הנערכות בעקבות תלונות המופנות למשרד על ידי מתלוננים. למשרד התיירות סמכות אכיפה (קנסות) בשני תחומים: הדרכת תיירים ללא רישיון של משרד התיירות ואי קיום "חובת גילוי נאות" מצד סוכן הנסיעות כלפי רוכש חבילת תיירות.
 

ביקורת

 

חוק שירותי התיירות תשל"ו – 1976 וחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח -1957 הינם מקור הסמכות לפעילות מחלקת איכות המוצר התיירות לביצוע ביקורת בכל מקום שניתנים בו שירותי תיירות.

 

המחלקה מבצעת ביקורות יזומות בשירותי התיירות וביקורות הנערכות בעקבות תלונות המופנות למשרד על ידי מתלוננים. למשרד התיירות סמכות אכיפה (קנסות) בשני תחומים:

 

הדרכת תיירים ללא רישיון של משרד התיירות.

אי קיום "חובת גילוי נאות" מצד סוכן הנסיעות כלפי רוכש חבילת תיירות.

 

להלן פרטי הקנסות:

 

סעיף
מהות העבירה
גובה קנס
13 (ב)
מפעיל שירותי תיירות בניגוד לחוק – סעיף 13 (ב) לחוק.
3,000 ₪
13 (ה) (2)
איננו מקיים חובת גילוי מידה שנקבעה לפי הוראות סעיף 12 (ג), בעניין מהותי כפי שנקבע לפי אותן הוראות
 
1,000 ₪
תקנה (9)
(ג)
איסור לשמש מורה דרך ללא רישיון (תיקון: תשל"ח): לא ישמש אדם מורה דרך בתמורה, לא ישמש מסיע בתמורה כמורה דרך ולא יציע אדם שרותיו כמורה דרך בתמורה אלא אם יש בידו רישיון
 
3,000 ₪
תקנה (9)
(ד)
מילוי אחר תנאי הרישון (תיקון: תשל"ב, תשל"ח): לא ישמש מורה דרך בתפקידו ולא יציע את שרותו אלא בהתאם לסוג ברישון שבידו ובהתאם לתנאיו
 
1,000 ₪
תקנה (13) (א)
נשיאת רשיון (תיקון: תשל"ב, תש"ן): מורה דרך ישא את רישיונו במקום בולט לעין על מעילו או חולצתו, בשעה שמשמש מורה דרך או כשהוא מציע את שרותו
 
200 ₪
תקנה (13) (ב)
נשיאת רשיון (תיקון: תשל"ב, תש"ן): בוטל או הוטלה רישיון או פג תוקפו יחזיר מורה הדרך את הרשיון לממונה תוך 7 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על כך בדואר רשום
 
500 ₪
 
* במידה ומדובר בתאגיד הקנס יהיה פי שלושה.

תלונות

 

המשרד מסייע בטיפול בתלונות המתקבלות על ידי אזרחים ותיירים, אשר להן נגיעה ישירה לתחום שירותי התיירות בארץ אף שאין למשרד התיירות סמכות ישירה שבחוק לנושאי התלונות, או שהם בתחום סמכויותיהם של גורמים אחרים.

 

להלן תהליך הטיפול בתלונה:

 

1.המתלונן ישלח התלונה בכתב ובה יפורטו: פרטיו האישיים כולל טלפון להתקשרות, תיאור

   מהות התלונה, מקום וזמן האירוע. לתלונה יצורפו מסמכים נלווים (ככל שיש).

 

· המתלונן יצרף את פרטי הגורם אודותיו נסבה התלונה: שם, כתובת, דואר או דואר    

  אלקטרוני, פקס, טלפון וכדו'.

· המתלונן יאשר כי הוא מסכים שמשרד התיירות יעביר את התלונה כלשונה אל הנילון

  (הגורם אודותיו נסבה התלונה). באם המתלונן מתנגד להעברת תלונתו כפי שהיא , עליו

  לציין זאת בגוף הפנייה.

 
2.המען לתלונות:
   משרד התיירות

   מרכזת תלונות הציבור, גב' אביבה אברהם
   רח' בנק ישראל 5, ירושלים 91009
   פקס : 02-6664443
   דוא"ל : AvivaA@tourism.gov.il

 

3.המתלונן יקבל אישור על קליטת תלונתו.

 

4.התלונה תישלח לגורם אודותיו נסבה התלונה, או שנושא התלונה נמצא בתחום 

   סמכויותיו, לצורך קבלת תגובתו והתייחסותו, הכול לפי הנושא והעניין.

 

5.המתלונן יקבל מענה ביניים על קבלת התלונה. מענה  סופי ישלח על ידי משרד התיירות

  לאחר סיום הבירור.

 

6.מאחר ומשך הטיפול בתלונה מותנה בזמן קבלת תגובתם של הנילונים, או הגורמים 

   שהנושא מצוי בתחום סמכותם, יכול התהליך לארוך זמן מעבר למקובל בטיפול בתלונות  

   שבתחום סמכותו של המשרד. במקרה של עיכוב מעבר למקובל תישלח למתלונן הודעה

   על כך, עם הסבר על הסיבות לעיכוב.

 

תפעול ותקינה